Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Przeglądy placów zabaw

Kontrole placów zabaw i siłowni napowietrznych

Bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw i siłowni napowietrznych zależy nie tylko od odpowiedniego ich zaprojektowania i usytuowania, ale również od stałego nadzoru nad eksploatacją placów i siłowni napowietrznych oraz regularnych kontroli stanu technicznego obiektów i urządzeń. Zgodnie z art. 61 pkt 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane  właściciel lub zarządca placu zabaw lub siłowni napowietrznej  (obiektu budowlanego) jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania również  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych  związanych z działaniem człowieka lub sił natury. Ponadto  właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli osoby przez osoby do tego uprawnione.

Place zabaw powinny zapewniać bawiącym się dzieciom maksymalną ochrony zdrowia i życia,  a zagrożenia i ryzyko powinno być zminimalizowane. Aby potwierdzić, że place zabaw i siłownie napowietrzne są bezpieczne, należy wykazać ich zgodność z wymaganiami Norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177 odnośnie placów zabaw i nawierzchni oraz odnośnie siłowni zewnętrznych wg. PN-EN 16630. Przytoczone normy określają nie tylko warunki bezpiecznego konstruowania urządzeń służących do zabawy  i rekreacji, ale również wymagania dotyczące ich instalowania i bezpiecznego użytkowania.

 Firma Vestum Tomasz Wierzbicki posiada odpowiednie certyfikowane narzędzia

Wykonujemy  kontrole:

funkcjonalne – w czasie  której przede wszystkim  bardziej szczegółowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu ich stateczności oraz sprawności. Kontrole powinno się przeprowadzać średnio co 1-3 miesiące

coroczne – podczas której, powinno się sprawdzać  ogólny poziom bezpieczeństwa, stan fundamentów, nawierzchni a take bezpieczeństwo sprzętów z uwagi
na wykonane wcześniej naprawy i dodane lub wymienione części, a także wpływ warunków atmosferycznych oraz korozji.

5 letnie okresowe kontrole obiektów małej architektury w tym place zabaw i siłowni napowietrznych  zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane”.

Sporządzamy  protokóły z przeprowadzonych kontroli ,a gdy to niezbędne protokoły sporządzamy wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą nieprawidłowość lub uszkodzenia.

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.